Σχετ: η υπ’ αριθ. 31271/Ε4/18-03-2021 (ΑΔΑ: ΩΔΔΣ46ΜΤΛΗ-ΣΗΘ) Πρόσκληση του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής, δημοσιεύουμε τον εν θέματι συνταχθέν πίνακα με τις μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων και για τυχόν ενστάσεις (καταληκτική προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής ενστάσεων Παρασκευή 02 Απριλίου 2021).

2568_29_03_2021.pdf

2568
--