Παρασκευή, Σεπτέμβριος 29, 2023
Email: pdeamthr@sch.gr | Τηλ: 2531083530 | Ταχ.Διευθ. Τέρμα Σισμάνογλου Κομοτηνή |ΤΚ 69133

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί / Ε.Ε.Π. που προσλήφθηκαν για να εργασθούν σε ΚΕΔΑΣΥ ή σε σχολική μονάδα ΣΔΕΥ, παρουσιάζονται  αντίστοιχα στο ΚΕΔΑΣΥ ή στη σχολική μονάδα πρόσληψής τους και προσκομίζουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως παρατίθενται παρακάτω:

 1. Δικαιολογητικά ταυτοποίησης και προσωπικών στοιχείων:
 • Δελτίο απογραφής αναπληρωτή (πρωτότυπο)
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, εάν δεν έχει σταλεί ηλεκτρονικά
 • Αποδεικτικό ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ, εάν δεν έχει σταλεί ηλεκτρονικά
 • Αποδεικτικό ΑΜΚΑ και Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ (ΑΜΑ), εάν δεν έχει σταλεί ηλεκτρονικά
 • Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμούή άλλης εκτύπωσης (πχ. από e-banking) όπου φαίνεται ευκρινώς ο IBAN με πρώτο/η δικαιούχο τον/την αναπληρωτή/ώτρια
 • Πρωτότυπες και πρόσφατες Ιατρικές Γνωματεύσεις Ψυχίατρου και Παθολόγου. Γίνονται δεκτές γνωματεύσεις από δημόσια νοσοκομεία καθώς επίσης και από ιδιώτες γιατρούς. ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις γνωματεύσεις είναι απαραίτητο να αναγράφεται: α) ότι η παρούσα βεβαίωση χορηγείται για την άσκηση διδακτικού έργου/στήριξη μαθητών σε σχολικές μονάδες, β) με ευκρίνεια η ημερομηνία έκδοσης της ιατρικής γνωμάτευσης.
 • Υπεύθυνη Δήλωση (επισυνάπτεται)
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (Σε περίπτωση τέκνου σπουδάζοντος ή υπηρετούντος τη στρατιωτική θητεία απαιτούνται και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις φοίτησης ή υπηρέτησης).
 • Πιστοποιητικό Στρατολογίας (μόνο για άντρες) – Εάν υπάρχει μπορεί να προσκομιστεί, σε άλλη περίπτωση αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.
 1. Δικαιολογητικά που αποτελούν τυπικά προσόντα για την πρόσληψη:
  • Φωτοαντίγραφο Πτυχίου (Οι τίτλοι Πανεπιστημίων της Αλλοδαπής συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση και βεβαίωση αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ και απολυτήριο ελληνικού Λυκείου)
  • Φωτοαντίγραφο Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού διπλώματος (εφόσον υπάρχει) και Αναλυτική Βαθμολογία αυτού (Οι Τίτλοι Πανεπιστημίων της Αλλοδαπής συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, βεβαίωση αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ)
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
  • Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Συλλόγου/Ένωσης του κλάδου (όπου απαιτείται)
  • Βεβαίωση Παιδαγωγικής Επάρκειας (αν υπάρχει/απαιτείται)
 1. Δικαιολογητικά για κατάταξη σε μισθολογικό κλιμάκιο

Βάσει του Ν.4354/2015 η αναγνώριση προϋπηρεσίας και η αναγνώριση μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων πραγματοποιείται μετά από αίτηση του αναπληρωτή προς το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο που εδρεύει στην ΠΔΕ ΑΜΘ (μέσω του ΚΕΔΑΣΥ πρόσληψής τους).

Για τις προϋπηρεσίες που έχουν καταχωρηθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού (ΟΠΣΥΔ) δεν απαιτείται εκ νέου προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών.

Για προϋπηρεσίες μη καταχωρημένες στο ΟΠΣΥΔ απαιτείται η προσκόμιση των εξής:

α) Τα σχετικά ένσημα και φωτοτυπία αυτών (τα πρωτότυπα ένσημα επιστρέφονται στην/στον ενδιαφερόμενη/νο) ή βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα που αποδεικνύουν ότι για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο προσφέρθηκε η προϋπηρεσία ήταν ασφαλισμένος/η.

β) Υπεύθυνη Δήλωση ότι για την εν λόγω προϋπηρεσία δεν έλαβε σύνταξη, αποζημίωση ή άλλο βοήθημα αντί σύνταξης.

γ) Τις αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης.

δ) Βεβαίωση από τον φορέα απασχόλησης όπου να προκύπτει με απόλυτη σαφήνεια:
Η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν, η σχέση εργασίας, το ωράριο εργασίας (πλήρες ή μειωμένο), το υποχρεωτικό πλήρες ωράριο (σε περίπτωση εργασίας με μειωμένο ωράριο), η διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών.

ε) Βεβαίωση του φορέα απασχόλησης στην οποία θα αναφέρεται η νομική μορφή του φορέα απασχόλησης, καθώς και εάν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της Παραγράφου 1 του Άρθρου 7 του Ν. 4354/2015.

Για προϋπηρεσίες που έχουν προσφερθεί σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας ή/και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν απαιτείται προσκόμιση της ανωτέρω βεβαίωσης, καθώς υπάγονται στη περίπτωση (η) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 4354/2015.

 1. Δικαιολογητικά για την αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19

Όπως αναφέρεται και στην πρόσκληση 100505/Ε4/13-8-2021 oι αναπληρωτές υποχρεούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 111 του ως άνω νόμου 4821/2021, να προσκομίσουν κατά την ανάληψη υπηρεσίας Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α' 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19, ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α' 256), ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου (βεβαίωση νόσησης) της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ' αρ. 2650/10.4.2020 (Β' 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, ή βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapid test ή PCR test), έως 72 ώρες πριν την παρουσίαση τους, η οποία εκδίδεται είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), είτε από τον ιδιωτικό φορέα που επιλέγεται.

Εφόσον δεν προσκομίσουν κατά την ανάληψη υπηρεσίας το απαραίτητο πιστοποιητικό δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία.

 

Στην περίπτωση που αναπληρωτής/τρια βρεθεί να πάσχει από κορωνοϊό COVID -19, κατά το χρονικό διάστημα εντός του οποίου υποχρεούται να αναλάβει υπηρεσία, οφείλει καταρχήν να επιδείξει αίσθημα ευθύνης και να παραμείνει υπό περιορισμό, καθ’ υπόδειξη του θεράποντος ιατρού του, ενημερώνοντας άμεσα το ΚΕΔΑΣΥ στο οποίο έχει προσληφθεί ή την ΠΔΕ ΑΜΘ. Ακολούθως, και μόλις ο/η αναπληρωτής/τρια, σύμφωνα με τις ιατρικές υποδείξεις και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, δύναται να χαρακτηρισθεί ως μη πάσχων από κορωνοϊό COVID -19 (πάροδος συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος από τη στιγμή που εμφανίσθηκαν τα συμπτώματα της νόσου ή διαγνωστικό τεστ από το οποίο να αποδεικνύεται ότι ο/η αναπληρωτής/τρια δεν είναι φορέας του ιού), προσέρχεται για ανάληψη υπηρεσίας και πέραν της προβλεπόμενης προθεσμίας, μη εφαρμοζόμενων των αναφερόμενων στις παρ. 2 και 3 αντίστοιχων κυρώσεων.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι, η ΠΔΕ ΑΜΘ θα ολοκληρώσει τη διαδικασία των προσλήψεων και οι συμβάσεις θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στο αρμόδιο ΚΕΔΑΣΥ ή τη σχολική μονάδα ΣΔΕΥ, το αργότερο έως τις 3 Σεπτεμβρίου. Η σύμβαση (εις τριπλούν), θα υπογραφεί από τον/ην αναπληρωτή/τρια και θα αποσταλεί στη ΠΔΕ ΑΜΘ για να υπογραφεί και από τον Περιφερειακό Δ/ντη Εκπαίδευσης. Στη συνέχεια θα επιστραφεί ένα αντίτυπο σύμβασης στο αρμόδιο ΚΕΔΑΣΥ για να παραδοθούν στους αναπληρωτές.

Τέλος, παρακαλούμε να παρακολουθείτε την ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. ΑΜΘ (www.pdeamth.gr) για ανακοινώσεις και έκτακτη ενημέρωση.

 

Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης ΑΜΘ

Υπεύθυνη : Βασιλική Τσιωνά

Ηλεκτρ. Δ/νση : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλ. επικ. 25310 83510 εσωτ. 114

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ.doc

--
--
canl覺 ma癟 izle selcuksports deneme bonusu deneme bonusu veren siteler bahis siteleri jojobet paycell bahis sitelerisiyah bayrak aynakareasbet güncel girişdeneme bonusu veren sitelerDeneme bonusu veren sitelerDeneme bonusu veren sitelerDeneme bonusu veren sitelerDeneme bonusu veren siteleradana escortadıyaman escortağrı escortaksaray escortamasya escortankara escortantalya escortardahan escortartvin escortaydın escortbalıkesir escortbartın escortbatman escortbayburt escortbilecik escortbingöl escortbitlis escortbolu escortburdur escortbursa escortçanakkale escortçankırı escortçorum escortdenizli escortdiyarbakır escortdüzce escortedirne escortelazığ escorterzincan escorterzurum escorteskisehir escortgaziantep escortgiresun escortgümüşhane escorthakkari escorthatay escortığdır escortisparta escortizmir escortkarabük escortkaraman escortkars escortkastamonu escortkayseri escortkilis escortkırklareli escortkırşehir escortkocaeli escortkonya escortkütahya escortmalatya escortmanisa escortmaras escortmardin escortmersin escortmuğla escortnevşehir escortordu escortosmaniye escortrize escortsakarya escortsamsun escortsiirt escortsinop escortşırnak escortsivas escorttekirdağ escorttokat escorttrabzon escorttunceli escorturfa escortvan escortyalova escortyozgat escortzonguldak escort