Παρασκευή, Μάρτιος 31, 2023
Email: pdeamthr@sch.gr | Τηλ: 2531083530 | Ταχ.Διευθ. Τέρμα Σισμάνογλου Κομοτηνή |ΤΚ 69133

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ          

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Καλεί τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων που προσλήφθηκαν σε δομές ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ./Σ.Δ.Ε.Υ.  της Περιφερειακής Διεύθυνσης  Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και περιλαμβάνονται στους πίνακες  που ανακοινώθηκαν από το Υ.ΠΑΙ.Θ. να συμπληρώσουν :

1. Tην «ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΕΠ ΠΕ23 ΚΑΙ ΠΕ30 ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ Σ.Δ.Ε.Υ.» (επισυναπτόμενο αρχείο), δηλώνοντας  τη σειρά προτίμησης όλων των Σ.Δ.Ε.Υ, όπως  αποτυπώνονται στο επισυναπτόμενο αρχείο «Πίνακας των ΣΔΕΥ ανά ΚΕΔΑΣΥ ΑΜΘ», του ΚΕΔΑΣΥ  για το οποίο έχουν προσληφθεί.

2. Το «Δελτίο Απογραφής Αναπληρωτή» (επισυναπτόμενο αρχείο). Επισημαίνεται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη συμπλήρωση όλων των πεδίων, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις στη διαδικασία πρόσληψης.

       Επίσης να αποσταλούν  σκαναρισμένα:

  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, η οποία πρέπει να είναι ευκρινής.
  • Αποδεικτικό ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ
  • Αποδεικτικό ΑΜΚΑ και Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ (ΑΜΑ).

Τα ανωτέρω να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο Εmail: pdeamthr@sch.gr το αργότερο έως Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021 και ώρα  11:30 π.μ.

 

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 της 100548/ΓΔ5/13-8-2021 (ΦΕΚ 3785/τ.Β/13-8-2021) Υπουργικής Απόφασης του Υ.ΠΑΙ.Θ., σε ενδεχόμενη παράλειψη εμπρόθεσμης υποβολής της Δήλωσης Προτιμήσεων ο υποψήφιος τοποθετείται τελευταίος.    

Συνημμένα:

  1. Υπόδειγμα: «ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ)  ΠΕ23 ΚΑΙ ΠΕ30»
  2. Δελτίο Απογραφής Αναπληρωτή
  3. Ονομαστικός πίνακας αναπληρωτών.
  4. Πίνακας των ΣΔΕΥ ανά ΚΕΔΑΣΥ ΑΜΘ.