Δευτέρα, Αύγουστος 15, 2022
Email: pdeamthr@sch.gr | Τηλ: 2531083530
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Ανακοινώνεται ο πίνακας των αιτούμενων μετάθεση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν οργανικά σε Κ.Ε.Σ.Υ. αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, σε εφαρμογή της υπ’ αριθ. 176269/Ε2/12-11-2019 (ΑΔΑ: ΩΛΛΤ46ΜΤΛΗ-9ΗΚ) εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Επισημαίνεται ότι ενστάσεις υποβάλλονται από 13-12-2019 και 18-12-2019.

Πίνακας των αιτούμενων μετάθεση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν οργανικά σε Κ.Ε.Σ.Υ.xls

--
--