Τρίτη, Αύγουστος 09, 2022
Email: pdeamthr@sch.gr | Τηλ: 2531083530
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Επί του πίνακα μοριοδότησης υποβάλλονται τυχόν ενστάσεις στην πλατφόρμα της αίτησής τους σε ειδικό πεδίο, σε αποκλειστική προθεσμία μιας (1) ημέρας από την επομένη της ανάρτησής τους, δηλαδή την Τετάρτη 25 Αυγούστου 2021, οι οποίες και τίθενται ενώπιον των ΕΠ.Ε.Σ και των Διευθυντών/ντριων των σχολικών μονάδων κατά περίπτωση. Το ΕΠ.Ε.Σ. ή ο/η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας κατά περίπτωση, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων εξετάζουν τις ενστάσεις και προβαίνουν στην τροποποίηση του αξιολογικού πίνακα των εκπαιδευτικών.

ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ- ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ 24-8-21.xlsx

--
--