Από το Γραφείο Διεκπεραίωσης του Τμήματος Πρωτοκόλλου του ΥΠΑΙΘ

Σας αποστέλλουμε ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 141496/2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων 2022».

11473
--