Σάββατο, Ιανουάριος 29, 2022
Email: pdeamthr@sch.gr | Τηλ: 2531083530
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Ο πρώτος οδηγός που δημιουργήθηκε από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+  ESTET με τίτλο:

«Ενσωμάτωση δεξιοτήτων αειφόρου ανάπτυξης στην εκπαίδευση και κατάρτιση στον τομέα του τουρισμού»,  με κωδικό 2020-1-PL01-KA202-081845

είναι ο εξής: «Εννοιολογικό Πλαίσιο για την ενσωμάτωση δεξιοτήτων αειφόρου ανάπτυξης στα προγράμματα σπουδών της επαγγελματικής εκπαίδευσης στον τομέα του τουρισμού» (IO1)

Ο οδηγός έχει οριστικοποιηθεί και είναι διαθέσιμος στην αγγλική, βουλγαρική, γαλλική, ελληνική, ιταλική και πολωνική γλώσσα.

Μπορείτε να έχετε ελεύθερη πρόσβαση στην εξής διεύθυνση: http://estet-project.com/#intellectual-outputs

Ο συγκεκριμένος οδηγός αναπτύχθηκε, βάσει των συμπερασμάτων που αντλήθηκαν από τη διενέργεια βιβλιογραφικής έρευνας και τη συγκρότηση των ομάδων εστίασης της κάθε χώρας, για την παροχή μεθοδολογικής καθοδήγησης και εποπτείας στον εντοπισμό, την περιγραφή και την επικύρωση του συνόλου των δεξιοτήτων που σχετίζονται με την αειφόρο ανάπτυξη στον τουρισμό και τις δυνατότητες ένταξής τους στην εκπαίδευση και κατάρτιση για τον τομέα του τουρισμού.

Τα επόμενα βήματα του έργου μας είναι:

  • Ανάπτυξη χαρτοφυλακίου μαθησιακών πόρων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων αειφόρου ανάπτυξης για τον τουρισμό
  • Πιλοτική εφαρμογή με μαθητές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για την βελτίωση του παραδοτέου
  • Ανάπτυξη προγράμματος ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης

Η ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+  ESTET με τίτλο:

«Ενσωμάτωση δεξιοτήτων αειφόρου ανάπτυξης στην εκπαίδευση και κατάρτιση στον τομέα του τουρισμού»,  με κωδικό 2020-1-PL01-KA202-081845

Είναι διαθέσιμη στην εξής διεύθυνση: http://estet-project.com/

Η αποστολή του προγράμματος μας είναι να γεφυρώσουμε το χάσμα ανάμεσα στα προγράμματα σπουδών της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα του Τουρισμού με τους οργανισμούς που ασχολούνται με τον στρατηγικό σχεδιασμό αειφόρων τουριστικών δραστηριοτήτων. Θέτουμε ως γενικό στόχο την ενδυνάμωση των παροχών επαγγελματικής εκπαίδευσης σε όλη την Ευρώπη και την ευθυγράμμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις νέες τάσεις ανάπτυξης του τουριστικού κλάδου. Ενσωματώνουμε δεξιότητες αειφόρας ανάπτυξης στα προγράμματα σπουδών οι οποίες παρέχονται μέσω καινοτόμων πρακτικών διδασκαλίας.