Το πρόγραμμά μας στοχεύει στην παροχή μεθοδολογιών, πόρων και εργαλείων για τη διδασκαλία δεξιοτήτων στους επαγγελματίες της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στον τομέα του τουρισμού που σχετίζονται με την αειφορία, με σκοπό την ευθυγράμμιση των προγραμμάτων σπουδών με την παγκόσμια τάση της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης.

Σκοπεύουμε να αναπτύξουμε και να εφαρμόσουμε ένα ενδοϋπηρεσιακό πρόγραμμα κατάρτισης για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές Ε.Ε. που θα ενισχύσει τις επαγγελματικές και παιδαγωγικές τους δεξιότητες. Το πρόγραμμα θα παρέχει μεθοδολογικές κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων για τη διδασκαλία δεξιοτήτων που σχετίζονται με την αειφορία στα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης του τουρισμού. Το ενδοϋπηρεσιακό πρόγραμμα κατάρτισης ESTET θα συμπληρωθεί από μια σειρά από εξειδικευμένους διαδραστικούς πόρους διδασκαλίας-μάθησης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων αειφόρας ανάπτυξης από εκπαιδευόμενους της ΕΕ στον τομέα του τουρισμού.

Επιπλέον, το περιεχόμενο του Προγράμματος θα παραδοθεί ως ηλεκτρονικό Εγχειρίδιο ανοιχτής πρόσβασης. Το πρόγραμμά μας σκοπεύει επίσης να πραγματοποιήσει μια πιλοτική ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση, βάσει των πνευματικών αποτελεσμάτων. Αυτή η δραστηριότητα θα περιλαμβάνει μια διακρατική εκδήλωση κοινής κατάρτισης προσωπικού και εθνικές εκπαιδευτικές συνεδρίες πολλαπλασιασμού στις χώρες εταίρους.

Εκπαιδεύοντας τους επαγγελματίες της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σχετικά με τον αειφόρο τουρισμό και παρέχοντάς τους προσεγγίσεις και εργαλεία για να συμπεριλάβουν τις αντίστοιχες δεξιότητες στα προγράμματα σπουδών ως σημαντικό αποτέλεσμα της ΕΕ στον τομέα του τουρισμού, το έργο μας θα οδηγήσει τη διαδικασία αλλαγής συμπεριφοράς μεταξύ μελλοντικών επαγγελματιών του τουρισμού για έναν πιο αειφόρο τουρισμό στην  Ευρώπη.

 

--
--