Η ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+  ESTET με τίτλο:

«Ενσωμάτωση δεξιοτήτων αειφόρου ανάπτυξης στην εκπαίδευση και κατάρτιση στον τομέα του τουρισμού»,  με κωδικό 2020-1-PL01-KA202-081845

Είναι διαθέσιμη στην εξής διεύθυνση: http://estet-project.com/

Η αποστολή του προγράμματος μας είναι να γεφυρώσουμε το χάσμα ανάμεσα στα προγράμματα σπουδών της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα του Τουρισμού με τους οργανισμούς που ασχολούνται με τον στρατηγικό σχεδιασμό αειφόρων τουριστικών δραστηριοτήτων. Θέτουμε ως γενικό στόχο την ενδυνάμωση των παροχών επαγγελματικής εκπαίδευσης σε όλη την Ευρώπη και την ευθυγράμμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις νέες τάσεις ανάπτυξης του τουριστικού κλάδου. Ενσωματώνουμε δεξιότητες αειφόρας ανάπτυξης στα προγράμματα σπουδών οι οποίες παρέχονται μέσω καινοτόμων πρακτικών διδασκαλίας.

--
--