Σάββατο, Δεκέμβριος 04, 2021
Email: pdeamthr@sch.gr | Τηλ: 2531083530
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Το πρόγραμμά μας στοχεύει στην παροχή μεθοδολογιών, πόρων και εργαλείων για τη διδασκαλία δεξιοτήτων στους επαγγελματίες της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στον τομέα του τουρισμού που σχετίζονται με την αειφορία, με σκοπό την ευθυγράμμιση των προγραμμάτων σπουδών με την παγκόσμια τάση της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης.

Σκοπεύουμε να αναπτύξουμε και να εφαρμόσουμε ένα ενδοϋπηρεσιακό πρόγραμμα κατάρτισης για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές Ε.Ε. που θα ενισχύσει τις επαγγελματικές και παιδαγωγικές τους δεξιότητες. Το πρόγραμμα θα παρέχει μεθοδολογικές κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων για τη διδασκαλία δεξιοτήτων που σχετίζονται με την αειφορία στα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης του τουρισμού. Το ενδοϋπηρεσιακό πρόγραμμα κατάρτισης ESTET θα συμπληρωθεί από μια σειρά από εξειδικευμένους διαδραστικούς πόρους διδασκαλίας-μάθησης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων αειφόρας ανάπτυξης από εκπαιδευόμενους της ΕΕ στον τομέα του τουρισμού.

Επιπλέον, το περιεχόμενο του Προγράμματος θα παραδοθεί ως ηλεκτρονικό Εγχειρίδιο ανοιχτής πρόσβασης. Το πρόγραμμά μας σκοπεύει επίσης να πραγματοποιήσει μια πιλοτική ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση, βάσει των πνευματικών αποτελεσμάτων. Αυτή η δραστηριότητα θα περιλαμβάνει μια διακρατική εκδήλωση κοινής κατάρτισης προσωπικού και εθνικές εκπαιδευτικές συνεδρίες πολλαπλασιασμού στις χώρες εταίρους.

Εκπαιδεύοντας τους επαγγελματίες της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σχετικά με τον αειφόρο τουρισμό και παρέχοντάς τους προσεγγίσεις και εργαλεία για να συμπεριλάβουν τις αντίστοιχες δεξιότητες στα προγράμματα σπουδών ως σημαντικό αποτέλεσμα της ΕΕ στον τομέα του τουρισμού, το έργο μας θα οδηγήσει τη διαδικασία αλλαγής συμπεριφοράς μεταξύ μελλοντικών επαγγελματιών του τουρισμού για έναν πιο αειφόρο τουρισμό στην  Ευρώπη.

 

Η αειφόρος ανάπτυξη αντιπροσωπεύει ένα από τα μεγάλα αποτελέσματα της τουρισμού παγκοσμίως (ΟΟΣΑ, 2018). Η αύξηση της ζήτησης για προϊόντα και υπηρεσίες αειφόρου τουρισμού αυξάνει τη ζήτηση για πράσινες δεξιότητες στο εργατικό δυναμικό. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται πόροι, εκπομπές και διαχείριση αποβλήτων, σχεδιασμός τουριστικών προϊόντων και παροχών σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, διατήρηση της φυσικής, πολιτιστικής και τοπικής κληρονομιάς, ανάπτυξη βιώσιμων και προσβάσιμων τουριστικών προϊόντων (NTG, 2019). Αυτές οι δεξιότητες, ωστόσο, δεν έχουν ακόμη ενσωματωθεί στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Η ανάλυση των εκπαιδευτικών προτύπων και των βασικών προγραμμάτων σπουδών στους τομείς του τουρισμού, της φιλοξενίας και του ταξιδιού, που εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της κοινοπραξίας, αποδεικνύει ότι οι δεξιότητες που σχετίζονται με την αειφόρο ανάπτυξη συχνά παραμελούνται. Οι συνεντεύξεις με καθηγητές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στον τομέα του τουρισμού (61 συμμετέχοντες από 6 χώρες της ΕΕ) δείχνουν ότι στερούνται μεθοδολογικής καθοδήγησης, εκπαιδευτικών πόρων και εργαλείων για να συμπεριλάβουν αυτές τις δεξιότητες στα προγράμματα σπουδών.

Το πρόγραμμα ESTET επιδιώκει να γεφυρώσει αυτό το κενό και θέσει τον γενικό στόχο, να δώσει τη δυνατότητα στους παρόχους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε ολόκληρη την Ευρώπη να ευθυγραμμίσουν την εκπαίδευση και την κατάρτιση του τουρισμού με τις νέες τάσεις ανάπτυξης της τουριστικής βιομηχανίας ενσωματώνοντας δεξιότητες αειφορίας στα προγράμματα σπουδών που παρέχονται μέσω καινοτόμων διδακτικών πρακτικών.

 

Στόχοι του προγράμματος:

 • Ανάπτυξη μιας εννοιολογικής βάσης για την ενσωμάτωση δεξιοτήτων αειφόρου ανάπτυξης στα προγράμματα σπουδών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στον τομέα του τουρισμού.
 • Παροχή διδακτικό-εκπαιδευτικού υλικού στον τομέα του αειφόρου τουρισμού προσαρμοσμένο στα προγράμματα σπουδών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
 • Σχεδιασμός ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης για το προσωπικό της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στον τομέα του τουρισμού και εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών πρακτικών.
 • Διευκόλυνση, μεταφορά και ευρεία εκμετάλλευση των πόρων σε διάφορα περιβάλλοντα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
 • Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις δυνατότητες και την προστιθέμενη αξία της ενσωμάτωσης δεξιοτήτων αειφόρου ανάπτυξης, στα προγράμματα σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στον τομέα του τουρισμού, μεταξύ εκπαιδευτικών και επαγγελματιών στον τομέα

Οι κύριες ομάδες-στόχοι του έργου είναι:

 • Εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές σε ιδρύματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που προσφέρουν σπουδές στον τουρισμό σε ανώτερο και μετα-δευτεροβάθμιο επίπεδο, καθώς και μη τυπικά προγράμματα κατάρτισης και μαθήματα στον τομέα του τουρισμού ·
 • Μαθητές, μαθητευόμενοι και φοιτητές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, στον τομέα του τουρισμού, συμπεριλαμβανομένων εργαζομένων και επιχειρηματιών.

Οι δευτερεύουσες ομάδες-στόχοι είναι  

 • Εργοδότες στον τουριστικό τομέα (ιδιωτικές εταιρείες, φορείς διαχείρισης τουρισμού, τουριστικές ΜΚΟ) ·
 • Ενδιαφερόμενοι για την εκπαίδευση και την κατάρτιση (δημόσιοι φορείς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, ιδρύματα που προσφέρουν ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση για εκπαιδευτικούς και πανεπιστήμια).

Πνευματικά αποτελέσματα:

O1 Εννοιολογικό πλαίσιο για την ενσωμάτωση δεξιοτήτων αειφόρου ανάπτυξης στα προγράμματα σπουδών στον τομέα του τουρισμού

O2 Χαρτοφυλάκιο πόρων μάθησης για δεξιότητες αειφόρας ανάπτυξης του τουρισμού

O3 Ενδοϋπηρεσιακό πρόγραμμα κατάρτισης εκπαιδευτικών

O4 Περίληψη των επιτυχημένων εφαρμογών

Εταίροι προγράμματος:

 • SPOLECZNA AKADEMIA NAUK Poland – coordinator
 • Eastern Macedonia - Thrace Regional Directorate for Primary and Secondary Education Greece
 • EUROPEAN CENTER FOR QUALITY OOD Bulgaria
 • PROMIMPRESA SRL Italy
 • FUTURE IN PERSPECTIVE LIMITED Ireland
 • ALBEA ETUDES ET CONSEILS France
 • Mazovian Regional Tourism Organisation Poland

Χρονική Διάρκεια:

2020-10-01 - 2022-09-30