Σας αποστέλλουμε εκ νέου το αρχείο της ειδικής πρόσκλησης και το αρχείο των παραρτημάτων αυτής και παρακαλούμε για την ανάρτηση των ορθών στις ιστοσελίδες σας.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι στάλθηκε no reply mail στους διαθέσιμους υποψήφιους που βρίσκονται στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες των εν λόγω κλάδων προκειμένου να ενημερωθούν για την έκδοση της ειδικής πρόσκλησης.

Τέλος, παρακαλείσθε να ελέγξετε τους πίνακες των παραρτημάτων προς αποφυγή περαιτέρω ανακοινοποιήσεων.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ-ΕΒΠ

ΕΙΔΙΚΗ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΕΠΕΒΠ_64ΖΡ46ΜΤΛΗ-ΠΧΛ_ανακοιν.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ_ΕΙΔΙΚΗΣ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ_ανακοιν.xlsx

11104
64ΖΡ46ΜΤΛΗ-ΠΧΛ