Ταχυδρομική Διεύθυνση

Τέρμα Σισμάνογλου, 69100 Κομοτηνή

Τηλέφωνο

2531083510

Ωράριο εργασίας

7:00 - 16:00

Email

pdeamthr@sch.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Διαδικασίες διεκπεραίωσης υποθέσεων

[Τμήμα: Ειδική Αγωγή] - Κατάθεση αίτησης για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ΕΕΠ - ΕΒΠ

Τμήμα: ΠΥΣΕΕΠ
Ενδιαφέρει: Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό & Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:
1. ΑΙΤΗΣΗ προς το ΠΥΣΕΕΠ ( Υπόδειγμα 1.doc{για αναπληρωτες}, Υπόδειγμα 2.{για μόνιμους} ), υπογεγραμμένη.
Η αίτηση υποβάλλεται πριν την έναρξη του έργου. Εφιστάται η προσοχή στη συμπλήρωση της ορθής αίτησης (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ/ΤΡΙΑΣ ή ΜΟΝΙΜΟΥ/ΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ).
2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ προς το ΠΥΣΕΕΠ (Υπόδειγμα 3.), υπογεγραμμένη.
Σε περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η είναι αυτοαπασχολούμενος/η, συμπληρώνει στην Αίτηση και στην Υπεύθυνη Δήλωση α) την έδρα εργασίας του (ακριβής διεύθυνση) και β) τις ημέρες και ώρες εργασίας του/της αναλυτικά εβδομαδιαίως.
Σε περίπτωση καθυστέρησης παραλαβής της βεβαίωσης από τον φορέα, μπορεί να αναφέρεται στην Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η θα προσκομίσει την βεβαίωση φορέα μόλις την παραλάβει.
3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ του σχολείου ή της υπηρεσίας ότι το έργο του/της ……………………………… , κλάδου ………………………… στο σχολείο/υπηρεσία, δεν παρακωλύεται από την άσκηση του ιδιωτικού του/της έργου Υπόδειγμα 4
4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ του εργοδότη/φορέα, στην οποία θα προσδιορίζεται:
ο φορέας απασχόλησης
το αντικείμενο απασχόλησης (π.χ. τίτλος μαθήματος, τίτλος ΠΜΣ κτλ.)
ο τόπος απασχόλησης
το χρονικό διάστημα για το οποίο θα απασχοληθεί ο/η ενδιαφερόμενος/η (η άσκηση ιδιωτικού έργου δεν δύναται να είναι προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης προς το ΠΥΣΕΕΠ), καθώς και η/οι μέρα/ες και ώρες αναλυτικά εβδομαδιαίως.
η ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης.
Περιγραφή Διαδικασίας:
Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών στη σχολική μονάδα στην οποία υπηρετεί ο ενδιαφερόμενος (μόνιμος ή αναπληρωτής).
Διαβίβαση από το Διευθυντή του σχολείου απευθείας στο ΠΥΣΕΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Εναλλακτικά:
Η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει απ΄ ευθείας στο ΠΥΣΕΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο EMAIL της Περ/κής Δ/νσης Εκπ/σης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Παρατηρήσεις, Σημειώσεις, Επεξηγήσεις
Η αίτηση και ΌΛΑ τα προαναφερόμενα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται στο Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, πριν την έναρξη του έργου και της εργασίας. Χορήγηση άδειας με αναδρομική ισχύ δεν είναι δυνατή.
Η άσκηση ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή χωρίς άδεια αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να απασχοληθεί σε ιδιωτικό φορέα στον οποίο είναι ιδιοκτήτης εκτός και αν προβλέπεται διαφορετικά.

[Τμήμα: Ειδική Αγωγή] - Κατάθεση αίτησης για επαναξιολόγηση μαθητή από την Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (Ε.Δ.Ε.Α.)

Τμήμα: Ειδικής Αγωγής
Ενδιαφέρει: Γονείς και Κηδεμόνες, των οποίων τα τέκνα έχουν γνωμάτευση από Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. (πρώην ΚΕΣΥ) για την οποία θέλουν να υποβάλουν ένσταση
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:
1. ΑΙΤΗΣΗ προς την Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης ( Ε.Δ.Ε.Α.) με όλα τα δικαιολογητικά (βλέπε συνημμένο αρχείο)
2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του ενδιαφερόμενου (βλέπε συνημμένο αρχείο)
3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΟΝΕΑ (βλέπε συνημμένο αρχείο)
* Επισημαίνεται ότι η χορήγηση της ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΟΝΕΑ αφορά τόσο τους έγγαμους, όσο και τους διαζευγμένους γονείς, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4800/21-05-2021 ( Α’ 81)
4. Η τελευταία – προσβαλλόμενη γνωμάτευση του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. σε απλή φωτοτυπία
Περιγραφή Διαδικασίας:
1. Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως στην Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης ( Ε.Δ.Ε.Α.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στην περίπτωση:
α) Ηλεκτρονικής υποβολής η αποστολή γίνεται στο email της υπηρεσίας μας This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. και εφόσον γίνει το γνήσιο της υπογραφής στη συνημμένη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση μέσω της εφαρμογής gov.gr ή σε ΚΕΠ.
β) Ταχυδρομικής αποστολής στη διεύθυνση Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Αν. Μακεδονίας-Θράκης, Τέρμα Σισμάνογλου, Κομοτηνή 69131,  εφόσον γίνει το γνήσιο της υπογραφής στη συνημμένη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση μέσω της εφαρμογής gov.gr ή σε ΚΕΠ.
γ) Κατάθεση αυτοπροσώπως στη διεύθυνση  Τέρμα Σισμάνογλου, Κομοτηνή 69131 προσκομίζοντας την αστυνομική ταυτότητα.
2. Πραγματοποίηση αξιολόγησης μαθητή, κατόπιν ενημέρωσης από το τμήμα Ειδικής αγωγής σχετικά με τον ορισμό ημερομηνίας
3. Έκδοση Αξιολογικής Έκθεσης – Γνωμάτευσης από τη Ε.Δ.Ε.Α. και παραλαβή από το γονέα ή κηδεμόνα με την αστυνομική του ταυτότητα από το τμήμα Ειδικής αγωγής
Παρατηρήσεις, Σημειώσεις, Επεξηγήσεις
Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3699/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 54 του ν. 4823/2021, εάν υφίσταται διάσταση μεταξύ της αξιολογικής έκθεσης του Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. και της αντίστοιχης γνωμάτευσης Κο.Κ.ε.Ψ.Υ.ΠΕ. ή Κέντρου Ψυχικής Υγείας ή εάν υφίσταται διαφωνία των γονέων ή κηδεμόνων του μαθητή με την αξιολογική έκθεση του Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ., οι γονείς ή κηδεμόνες δύνανται να προσφύγουν στην Ε.Δ.Ε.Α. εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της αξιολογικής έκθεσης του Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. Μέχρι την έκδοση της αξιολογικής έκθεσης της Ε.Δ.Ε.Α., η οποία είναι οριστική, υπερισχύει η αξιολογική έκθεση του Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ.. Οι αξιολογικές εκθέσεις της Ε.Δ.Ε.Α, κοινοποιούνται με εμπιστευτική αλληλογραφία στο αρμόδιο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ, και στη σχολική μονάδα στην οποία φοιτά ο μαθητής.
Εξαιρούνται από την προθεσμία των 30 ημερών γνωματεύσεις που έχουν εκδοθεί πριν από την έκδοση του ν. 4823/2021, δηλαδή πριν τις 3-8-2021.
Για την κρίση της προσφυγής και την επαναξιολόγηση του μαθητή, απαιτείται:
1. Υποβολή αίτησης των γονέων στην Περιφερειακή Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας-Θράκης προς Ε.Δ.Ε.Α., την οποία αποστέλλει ταχυδρομικώς ή καταθέτει αυτοπροσώπως στην υπηρεσία και στην οποία επισυνάπτεται η προσβαλλόμενη γνωμάτευση του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. σε απλή φωτοτυπία.
2. Κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης των γονέων με την οποία :
1.Επιτρέπουν στη Ε.Δ.Ε.Α. να προβεί στην εξέταση του παιδιού και
2. Δηλώνουν ότι ενημερώθηκαν και συναινούν στη διαχείριση των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων του τέκνου τους από την Ε.Δ.Ε.Α. και την ΠΔΕ Αν. Μακεδονίας-Θράκης. Με την ίδια υπεύθυνη δήλωση οι γονείς του/της μαθητή/τριας έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να προτείνουν ένα εμπειρογνώμονα, ο οποίος γνωμοδοτεί ενώπιον της Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων, το αίτημα καταθέτει ο γονέας που έχει την επιμέλεια, την οποία αποδεικνύει επισυνάπτοντας στην αίτησή του, είτε αντίγραφο δικαστικής απόφασης, είτε επικυρωμένο συμφωνητικό ρύθμισης της επιμέλειας. Επιπλέον, οι γονείς του/της μαθητή/τριας, έχουν τη δυνατότητα να επισυνάψουν στην αίτησή τους, οποιοδήποτε άλλο έγγραφο επιθυμούν, το οποίο δεν έχει ήδη συμπεριληφθεί στον ατομικό φάκελο του/της μαθητή/τριας, που διατηρείται στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Υπεύθυνη Δήλωση ΕΔΕΑ
Αίτηση Γονέα

[Τμήμα: Α' Διοικητικών Υποθέσεων] - Οδηγίες για την έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) είναι επιτελικός επιστημονικός φορέας που υποστηρίζει το Υ.ΠΑΙ.Θ. στα θέματα που αφορούν στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και στη μετάβαση από τη Δευτεροβάθμια στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων ή/και δομών εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ., ενδιαφερόμενοι φορείς όπως Εκπαιδευτικοί και Πολιτιστικοί Φορείς, Σύλλογοι και Επιστημονικές Ενώσεις, Πανεπιστημιακά ιδρύματα, Μουσεία, Οργανισμοί, Κοινωφελή Ιδρύματα, Υπουργεία και εποπτευόμενοι φορείς τους, Ινστιτούτα και Ερευνητικά κέντρα, Δημόσιες Υπηρεσίες, Αθλητικές ομοσπονδίες, Νοσοκομεία-Ερευνητικά Κέντρα Νοσοκομείων, Φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, Φορείς που έχουν συνάψει μνημόνιο συνεργασίας με το Υ.ΠΑΙ.Θ. ή/και το Ι.Ε.Π., Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) /Διακυβερνητικές Οργανώσεις (ΔΚΟ), Ιδιωτικοί φορείς με επιστημονική, ερευνητική, εκπαιδευτική δραστηριότητα, δύνανται να υποβάλουν προς έγκριση στο Ι.Ε.Π. και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. (Σχολική Μονάδα, Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης): α. εκπαιδευτικά προγράμματα, β. μαθητικούς διαγωνισμούς, γ. μαθητικά φεστιβάλ και προσομοιώσεις συνεδρίων και δ. εκπαιδευτικό υλικό που αξιοποιείται στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων.

Επίσης, ερευνητές/τριες ή ερευνητικές ομάδες δύνανται να υποβάλουν αιτήματα που αφορούν στη διεξαγωγή εκπαιδευτικής έρευνας σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σε δομές εκπαίδευσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υ.ΠΑΙ.Θ. (π.χ. Σχολική Μονάδα ή Σχολικά Τμήματα, Δ.Υ.Ε.Π., Τ.Ε., Τ.Υ., Σχολεία Καταστημάτων Κράτησης, Σχολεία Νοσοκομείων, ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., κ.ά.) και απευθύνονται σε μαθητές/τριες.

Το Ι.Ε.Π. βάσει της παρ. 2 του άρθρου 87 του Ν. 4823/2021, όπως ισχύει, ορίζει τα κριτήρια και τις προδιαγραφές που οφείλουν να πληρούν τα αιτήματα για έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μαθητικών διαγωνισμών, φεστιβάλ και προσομοιώσεων συνεδρίων, εκπαιδευτικών ερευνών που απευθύνονται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας (Νηπιαγωγείου-Δημοτικού) και Δευτεροβάθμιας (Γυμνασίου-Λυκείου) Εκπαίδευσης, καθώς και για την έγκριση εκπαιδευτικών υλικών που αξιοποιούνται στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων.

Διαβάστε περισσότερα

 Το Ι.Ε.Π. με την Πράξη 31/15-05-2023 του Δ.Σ. ενέκρινε τον επικαιροποιημένο Οδηγό για την Έγκριση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Δράσεων, Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων και Ερευνών που απευθύνεται σε όσους φορείς υποβάλλουν σχετικά αιτήματα και αποτελεί ένα εγχειρίδιο χρήσης, στο οποίο περιγράφονται οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις έγκρισης και τα κριτήρια εξέτασης των υποβαλλόμενων αιτημάτων στις αρμόδιες υπηρεσίες (Σχολική Μονάδα, Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Ι.Ε.Π.), σύμφωνα με το ευρύτερο πλαίσιο εκπλήρωσης του σκοπού του Ι.Ε.Π. για τη διαμόρφωση, τον διαρκή εκσυγχρονισμό και τη βέλτιστη εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής σε όλους τους τύπους των σχολικών μονάδων.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος φορέας καλείται να συμβουλευτεί τον Οδηγό του Ι.Ε.Π., ο οποίος διαρθρώνεται σε πέντε μέρη, ως εξής:

  • Το Μέρος Α΄ αφορά στην υποβολή και αξιολόγηση αιτημάτων για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
  • Το Μέρος Β΄ αφορά στην υποβολή και αξιολόγηση αιτημάτων για την υλοποίηση μαθητικών διαγωνισμών,
  • Το Μέρος Γ΄ αφορά στην υποβολή και αξιολόγηση αιτημάτων για την υλοποίηση μαθητικών φεστιβάλ και προσομοιώσεων συνεδρίων,
  • Το Μέρος Δ’ αφορά στην υποβολή και αξιολόγηση αιτημάτων για την έγκριση εκπαιδευτικού υλικού για εφαρμογή στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων,
  • Το Μέρος Ε’ αφορά στην υποβολή και αξιολόγηση αιτημάτων για την υλοποίηση εκπαιδευτικών ερευνών.

Κάθε μέρος περιλαμβάνει τη διαδικασία υποβολής και γνωμοδότησης, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια εξέτασης του αντίστοιχου τύπου αιτήματος.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα άρθρα 87 και 88 του Ν. 4823/2021, τα αιτήματα που αφορούν:

  • σε μία Σχολική Μονάδα εξετάζονται και εγκρίνονται από τον/τη Διευθυντή/ντρια ή τον/την Προϊστάμενο/μένη της Σχολικής Μονάδας,
  • σε περισσότερες από μία Σχολικές Μονάδες που υπάγονται στην ίδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης, εξετάζονται και εγκρίνονται από τον/την Επόπτη/τρια Ποιότητας της Εκπαίδευσης,
  • σε Σχολικές Μονάδες που υπάγονται σε περισσότερες από μία Διευθύνσεις Εκπαίδευσης εντός της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, εξετάζονται και εγκρίνονται από τον/την Περιφερειακό/ή Επόπτη/τρια Ποιότητας της Εκπαίδευσης,
  • σε Σχολικές Μονάδες που υπάγονται σε περισσότερες από μία Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, εξετάζονται και εγκρίνονται από το Ι.Ε.Π.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 123 του Ν. 4876/2021, μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, οι εγκρίσεις για την υλοποίηση δράσεων/προγραμμάτων, καθώς και για τη διεξαγωγή ερευνών που αφορούν σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες που υπάγονται στην ίδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή σε περισσότερες από μία Διευθύνσεις Εκπαίδευσης εντός της αυτής Περιφερειακής Διεύθυνσης, χορηγούνται αντίστοιχα από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Επίσης, μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, η έγκριση από τον/την Διευθυντή/Διευθύντρια ή τον/την Προϊστάμενο/Προϊσταμένη της σχολικής μονάδας των δράσεων και των προγραμμάτων κοινοποιείται στον/στην αρμόδιο/α Διευθυντή/Διευθύντρια Εκπαίδευσης.

Οδηγός για την Έγκριση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Δράσεων, Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων και Ερευνών

Πρότυπα έντυπα που αφορούν στην υποβολή αιτημάτων σε Σχολική Μονάδα, Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης

[Τμήμα: Α' Διοικητικών Υποθέσεων] - Οδηγίες για την υποβολή αιτήματος για την έκδοση Πιστοποιητικού Φοίτησης

Τμήμα:  Α’ Διοικητικού
Πληροφορίες: Στ. Ζηνάπη 2531083510 (εσωτ.102)
Ενδιαφέρει: Γονείς και Κηδεμόνες και Εξουσιοδοτημένους Πολίτες
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο πιστοποίησης του ληξιαρχικού συμβάντος της γέννησης, που  εκδίδουν οι αρμόδιες αλλοδαπές αρχές του κράτους προέλευσης του αλλοδαπού, που θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά, από τη μεταφραστική υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή την αντίστοιχη Ελληνική προξενική αρχή της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού, ή από Έλληνα δικηγόρο, ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και όχι από απλούς ιδιώτες μεταφραστές.
2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από τη χώρα μας του αιτούντα και του ανήλικου τέκνου.
3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής αναγνωρισμένου από τη χώρα μας του αιτούντα και του ανήλικου τέκνου.
4. Καταχώρηση επιτυχούς φοίτησης από τις σχολικές μονάδες φοίτησης του μαθητή στο myschool ή Βεβαιώσεις σπουδών επιτυχούς φοίτησης από τις σχολικές μονάδες φοίτησης του μαθητή. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα στοιχεία του μαθητή στις βεβαιώσεις σπουδών επιτυχούς φοίτησης στα σχολεία ή στο myschool πρέπει να είναι ταυτόσημα σε όλα τα δικαιολογητικά που καταθέτει.

5.Εξουσιοδότηση, όταν η κατάθεση δεν γίνεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο αλλά από δικηγόρο ή τρίτο πρόσωπο. Σ’ αυτή την περίπτωση ο εξουσιοδοτούμενος θα πρέπει να προσκομίσει ταυτότητα ή διαβατήριο. Η εξουσιοδότηση θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα και να φέρει βεβαίωση γνήσιου υπογραφής ΚΕΠ. (ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ)
Αίτηση προς την Υπηρεσία συμπληρωμένη. Η υποβολή της αίτησης μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους: 
α.Υποβολή στην Υπηρεσία μας αυτοπροσώπως. Η αυτοπροσώπως κατάθεση αιτήσεων μπορεί να γίνεται στην Υπηρεσία μας  καθημερινά 08:00 – 15:00.  
β.Ταχυδρομική Αποστολή της συμπληρωμένης έντυπης αίτησης που μπορείτε να εκτυπώσετε (ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ). Η αίτηση θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
Τέρμα Σισμάνογλου
69133, Κομοτηνή
Παρατηρήσεις/Σχόλια/Επισημάνσεις

1.Για την έκδοση του πιστοποιητικού απαιτείται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου (επώνυμο, όνομα, όνομα πατρός και μητρός)  να ταυτίζονται σε όλα τα έγγραφα. Όταν παραλαμβάνετε την βεβαίωση από το σχολείο ελέγξτε τα στοιχεία για τυχόν διαφορές ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις.
Η κάθε σχολική μονάδα μπορεί να εκδώσει βεβαίωση μόνο για τα χρόνια που ολοκληρώθηκαν σε αυτήν. Το Λύκειο π.χ. δεν μπορεί να δώσει βεβαίωση για το Γυμνάσιο  ούτε για άλλο Λύκειο αν υπήρξε μετεγγραφή. Επομένως, η κάθε μία σχολική μονάδα φοίτησης χρειάζεται να βεβαιώσει τη φοίτηση του αλλοδαπού μαθητή.
Είναι σημαντικό να αναφέρετε στους Διευθυντές των σχολείων ότι αιτείστε  την Βεβαίωση για την απόκτηση Ιθαγένειας ώστε να γίνει η απαραίτητη αναγραφή  και να ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία.(καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα myschool).
2. Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης θα κατατίθενται αιτήσεις από όσους αλλοδαπούς έχουν βεβαιώσεις σπουδών επιτυχούς φοίτησης από ελληνικά σχολεία ΚΑΙ εφόσον το τελευταίο σχολείο φοίτησης ανήκει στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη.
3. Η υπηρεσία μας χορηγεί μόνο το Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μπορεί να δώσει διευκρινίσεις μόνο σε ό,τι αφορά τη βεβαίωση αυτή για την οποία είναι αρμόδια. Για τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, διευκρινίσεις δίνουν οι υπηρεσίες έκδοσής τους και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

Αίτηση Ιθαγένειας από το φάκελο   
Εξουσιοδότηση

[Τμήμα: Α' Διοικητικών Υποθέσεων] - Απόδοση Δεύτερης Ειδικότητας

Τμήμα: ΑΠΥΣΠΕ – ΑΠΥΣΔΕ
Ενδιαφέρει: Εκπαιδευτικούς Π/θμιας & Δ/θμιας
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:
1.Αίτηση 
2.Αντίγραφο πτυχίου διορισμού
3.Αντίγραφο πτυχίου με το οποίο ζητείται η δεύτερη ειδικότητα
4.Αντίγραφο ανακοίνωσης διορισμού ή μετάταξης (μόνο εφόσον η δεύτερη ειδικότητα ζητείται με ένα μόνο πτυχίο που καλύπτει και άλλο γνωστικό αντικείμενο)
Περιγραφή Διαδικασίας:
1.Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών στη σχολική μονάδα στην οποία υπηρετεί ο εκπαιδευτικός.
2.Διαβιβαστικό από το Διευθυντή του σχολείου και αποστολή όλων των εγγράφων απευθείας στο ΑΠΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης(κατά περίπτωση), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
3.Διατύπωση πρότασης του ΑΠΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΔΕ.
4.‘Έκδοση απόφασης του/της Περιφερειακού/-ης Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης.
Παρατηρήσεις, Σημειώσεις, Επεξηγήσεις
1.Αίτηση προς το ΑΠΥΣΠΕ/ΑΠΥΣΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης υποβάλλουν μόνον οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί των ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ της Κεντρικής Μακεδονίας και όχι εκπαιδευτικοί αποσπασμένοι σε αυτά από άλλες Περιφερειακές Διευθύνσεις.
2.Υποβολή αίτησης στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης γίνεται μόνο από εκπαιδευτικούς αποσπασμένους σε φορέα/υπηρεσία.
3.Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών δεν αποτελούν προσόν ένταξης και διορισμού στους εκπαιδευτικούς κλάδους.
4.Για την απόδοση δεύτερης ειδικότητας ΠΕ60-Νηπιαγωγών ή ΠΕ70-Δασκάλων, εφόσον αυτή ζητείται με πτυχίο Σχολής Νηπιαγωγών ή Παιδαγωγικής Ακαδημίας διετούς φοίτησης, απαιτείται οπωσδήποτε πτυχίο εξομοίωσης.
5.Για την απόδοση δεύτερης ειδικότητας κατηγορίας ΤΕ απαιτείται πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ και όχι απολυτήριο.
6.Η απόδοση δεύτερης ειδικότητας γίνεται βάσει των άρθρων 12, 13 και 14 του Ν. 1566/1985, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Δεν προβλέπεται η απόδοση δεύτερης ειδικότητας κλάδων Ε.Ε.Π. σε εκπαιδευτικούς της γενικής εκπαίδευσης και αντίστροφα.
7.Η ειδικότητα ΤΕ16 Μουσικής αποδίδεται χωρίς επιμέρους εξειδικεύσεις. Για την απόδοση μουσικής εξειδίκευσης σε εκπαιδευτικούς κλάδου ΤΕ16 που υπηρετούν σε Μουσικά Σχολεία αρμόδια είναι η Επιστημονική Επιτροπή Μουσικής Παιδείας του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.
8.Τα πτυχία Ι.Ε.Κ., δημόσιων ή ιδιωτικών, δεν περιλαμβάνονται στα προσόντα ένταξης και διορισμού στους εκπαιδευτικούς κλάδους.
9.Σε κατόχους περισσότερων του ενός τίτλων σπουδών, πέραν του πτυχίου διορισμού, μπορεί να αποδίδεται μόνο μία δεύτερη ειδικότητα μέχρι την αποχώρηση του εκπαιδευτικού από την υπηρεσία.
10.Για τους τίτλους σπουδών που υποβάλλονται στο πλαίσιο της απόδοσης δεύτερης ειδικότητας γίνεται αυτεπάγγελτη επαλήθευση της γνησιότητάς τους από τις Δ/νσης Π/θμιας ή Δ/θμιας Εκπαίδευσης.

Υπόδειγμα Αίτησης.docx

[Τμήμα: ΑΠΥΣΔΕ-ΑΠΥΣΠΕ] - Απαλλαγή Εκπαιδευτικών από Καθήκοντα Στελεχών

Τμήμα: ΑΠΥΣΠΕ – ΑΠΥΣΔΕ
Ενδιαφέρει: Συμβούλους Εκπαίδευσης, Στελέχη της Εκπαίδευσης, όπως Διευθυντές-Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, Υπεύθυνους Τομέων Ε.Κ., Προϊσταμένους Εκπαιδευτικών Θεμάτων
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:
1.Αίτηση, με αιτιολόγηση του αιτήματος.
Περιγραφή Διαδικασίας:
1.Υποβολή της αίτησης στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
2.Διαβίβαση της αίτησης και την άποψη του/της Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης στο ΑΠΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (κατά περίπτωση).
3.Γνωμοδότηση του ΑΠΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΔΕ.
4.Διαβίβαση της άποψης του ΑΠΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΔΕ στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
5.Έκδοση της απόφασης απαλλαγής από τον/τη Διευθυντή/Διευθύντρια Εκπαίδευσης (για Διευθυντές/τριες, Υποδιευθυντές/τριες και Υπεύθυνους/ες Τομέων Ε.Κ.).
6.Για την απαλλαγή Συμβούλων Εκπαίδευσης, η απόφαση εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.
7.Για την απαλλαγή Προϊσταμένων Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε., η απόφαση εκδίδεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.
Παρατηρήσεις, Σημειώσεις, Επεξηγήσεις
1.Η αιτιολόγηση του αιτήματος απαλλαγής πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένη και να γίνεται σε συνάρτηση με τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 44, παρ. 1α, του ν. 4823/2021 (σοβαροί προσωπικοί ή οικογενειακοί λόγοι ή λόγοι υγείας).
2.Εάν η απαλλαγή ζητείται για λόγους υγείας, ο εκπαιδευτικός πρέπει να συνυποβάλει δικαιολογητικά δημόσιου φορέα (νοσοκομείου ή Υγειονομικής Επιτροπής ή ΚΕΠΑ) που να τους πιστοποιούν.
3.Εάν η απαλλαγή ζητείται για προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους, αυτοί θα πρέπει να αναφέρονται είτε στο κείμενο της αίτησης είτε σε συμπληρωματικό υπόμνημα.
4.Το ΑΠΥΣΠΕ ή το ΑΠΥΣΔΕ μπορούν να καλέσουν τον/την αιτούντα/ούσα εκπαιδευτικό σε ακρόαση, σύμφωνα με τα άρθρα 15 ή 16 -αντίστοιχα- του Π.Δ. 1/2003.
5.Η απαλλαγή ισχύει από την ημερομηνία που προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση (ή από την ημερομηνία έκδοσής της, εφόσον δεν υπάρχει άλλη αναφορά στο διατακτικό της). Έως τότε, οι αιτούντες/σες παραμένουν στις θέσεις ευθύνης και ασκούν κανονικά τα καθήκοντά τους.

[Τμήμα: ΑΠΥΣΔΕ-ΑΠΥΣΠΕ] - Χορήγηση Άδειας Άνευ Αποδοχών

Τμήμα: ΑΠΥΣΠΕ – ΑΠΥΣΔΕ
Ενδιαφέρει: Εκπαιδευτικούς Π/θμιας & Δ/θμιας
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:
1.Αίτηση
2.Δικαιολογητικά που πιστοποιούν τους λόγους για τους οποίους ζητείται η άδεια
Περιγραφή Διαδικασίας:
1.Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται ο εκπαιδευτικός.
2.Σύνταξη υπηρεσιακού σημειώματος από την αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στο οποίο θα αναφέρονται:
Α)το ΦΕΚ διορισμού και η ανάληψη υπηρεσίας
Β)ο συνολικός χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας
Γ)προηγούμενες άδειες χωρίς αποδοχές που έχει λάβει ο/η εκπαιδευτικός (αρ. απόφασης, διαστήματα και συνολική διάρκεια)
3.Διαβίβαση της αίτησης, των δικαιολογητικών και του υπηρεσιακού σημειώματος στην Περιφερειακή Διεύθυνση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
4.Γνωμοδότηση ΑΠΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΔΕ.
5.Έκδοση Απόφασης του/της Περιφερειακού/-ης Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης.
Παρατηρήσεις, Σημειώσεις, Επεξηγήσεις
1.Η άδεια χωρίς αποδοχές που χορηγείται στους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης βάσει του άρθρου 16, περ. Ε΄ του ν. 1566/85 για σοβαρούς λόγους (ενδεικτικά: θεραπεία δυσίατων ασθενειών του ιδίου του εκπαιδευτικού ή των μελών της οικογένειάς του, ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών ή ανάγκη προσωρινής εγκατάστασης στο εξωτερικό) έχει συνολική διάρκεια μέχρι πέντε (5) έτη.
2.Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένη αιτιολόγηση. Δεν αρκεί η αόριστη αναφορά σε προσωπικού ή οικογενειακούς λόγους.
3.Η άδεια χωρίς αποδοχές χορηγείται για ένα σχολικό έτος (και όχι για διδακτικό), δηλαδή έως τις 31 Αυγούστου, και μπορεί να ανανεώνεται μέχρι τη συμπλήρωση της πενταετίας.
4.Οι αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά για άδειες του επόμενου σχολικού έτους υποβάλλονται μέσα στο μήνα Μάιο. Μόνο σε σοβαρές και αιφνίδιες περιπτώσεις, που δεν μπορούν να προβλεφθούν, υποβάλλονται αιτήσεις μετά τον Μάιο και κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.
5.Εκπαιδευτικός, του οποίου σύζυγος υπηρετεί στο εξωτερικό σε ελληνική υπηρεσία του δημοσίου, νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα ή σε Υπηρεσία ή φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνή οργανισμό, στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα, δικαιούται βάσει του άρθρου 51, παρ. 3, του Ν. 3528/2007, να πάρει άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι έξι (6) έτη συνεχώς ή και τμηματικά, εφόσον έχει συμπληρώσει διετή πραγματική υπηρεσία.
6.Σε εκπαιδευτικό που αποδέχεται θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε διεθνή οργανισμό, στον οποίο μετέχει η Ελλάδα, χορηγείται βάσει του άρθρου 51, παρ. 4, του Ν. 3528/2007 άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι πέντε (5) έτη, η οποία μπορεί να παραταθεί με την ίδια διαδικασία για μία ακόμα πενταετία.
7.Άδεια άνευ αποδοχών διάρκειας ενός (1) μήνα ανά ημερολογιακό έτος και άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου χορηγούνται χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου και συνυπολογίζονται στο ανώτατο όριο των πέντε (5) σχολικών ετών.
8.Άδεια χωρίς αποδοχές μπορεί να χορηγείται και σε νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, εκτός της περίπτωσης της παρ. 3 του άρθρου 51 του ν. 4823/2021.
9.Σε περίπτωση που ο/η εκπαιδευτικός έχει εξαντλήσει τη μέγιστη διάρκεια άδειας άνευ αποδοχών με τις διατάξεις των παρ. 3 ή 4 του άρθρου 51 του ν. 4823/2021 και αιτείται άδεια με το άρθρο 16, περ. Ε΄ του ν. 1566/85, το υπηρεσιακό συμβούλιο οφείλει να ελέγξει εάν η αιτούμενη νέα άδεια κατ’ ουσίαν αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης, δηλαδή εάν ο/η ίδιος/α ο/η εκπαιδευτικός ή ο/η σύζυγός του/της κατά περίπτωση συνεχίζουν να υπηρετούν στο εξωτερικό. Σε αυτήν την περίπτωση πρόκειται ουσιαστικά για καταστρατήγηση του ανώτατου ορίου των έξι ή δέκα ετών αντίστοιχα και το αρμόδιο όργανο οφείλει να μην προβεί σε χορήγηση της αιτούμενης νέας άδειας.
10.Εκπαιδευτικοί αποσπασμένοι στο εξωτερικό υποβάλλουν την αίτηση δια των αρμόδιων Συντονιστικών Γραφείων Εκπαίδευσης. Η αίτηση διαβιβάζεται στο ΑΠΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΔΕ της οργανικής τους θέσης, συνοδευόμενη από εισήγηση του Συντονιστή Εκπαίδευσης σχετικά με την αποδέσμευση του εκπαιδευτικού. Εάν δεν υπάρχει Συντονιστής Εκπαίδευσης, η γνωμοδότηση ζητείται από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Μειονοτικών Σχολείων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. Η απόφαση χορήγησης της άδειας άνευ αποδοχών, κοινοποιείται στην ανωτέρω υπηρεσία για τη διακοπή της απόσπασης.
11.Ύστερα από την έκδοση απόφασης χορήγησης άδειας χωρίς αποδοχές, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να επικοινωνούν με τις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με θέματα υγειονομικής περίθαλψης και υποχρεώσεών τους κατά το διάστημα της άδειας.

[Τμήμα: ΑΠΥΣΔΕ-ΑΠΥΣΠΕ] - Χορήγηση Εγγράφων

Τμήμα: ΑΠΥΣΠΕ – ΑΠΥΣΔΕ
Ενδιαφέρει: Εκπαιδευτικούς Π/θμιας & Δ/θμιας
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:
1.Αίτηση
Περιγραφή Διαδικασίας:
1.Υποβολή της αίτησης απευθείας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης.
2.Διαβίβαση της αίτησης στο αρμόδιο ανώτερο υπηρεσιακό συμβούλιο (ΑΠΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΔΕ), εφόσον το αίτημα αφορά χορήγηση πρακτικών ή άπτεται αυτών.
Παρατηρήσεις, Σημειώσεις, Επεξηγήσεις
1.Στη διαδικασία αυτή υπάγονται τα αιτήματα χορήγησης πρακτικών συνεδριάσεων, γνωμοδοτήσεων, ερωτημάτων, αποφάσεων, απαντήσεων κλπ.
2.Η αίτηση πρέπει να είναι ενυπόγραφη και να περιλαμβάνει:
Α.πλήρη προσωπικά και υπηρεσιακά στοιχεία του αιτούντος εκπαιδευτικού
Β.αιτιολόγηση του αιτήματος χορήγησης των εγγράφων. Σε περίπτωση κατά την οποία ζητούνται ιδιωτικά έγγραφα ή στοιχεία που προκύπτουν από αυτά, ο αιτών πρέπει να τεκμηριώνει την ύπαρξη ειδικού έννομου συμφέροντος (ν. 2690/1999, άρ. 5, παρ. 2)
Γ.σαφή και συγκεκριμένη ονομαστική αναφορά των εγγράφων που ζητούνται. Δεν ικανοποιούνται, λόγω αοριστίας, αιτήματα όπως (ενδεικτικά): «χορήγηση όλων των εγγράφων που με αφορούν», «τα έγγραφα που έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία σας σχετικά με την υπόθεσή μου», «τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα όλων των υποψηφίων για τη θέση….».
3.Το αίτημα της πρόσβασης σε έγγραφα μπορεί να ικανοποιείται είτε μέσω της χορήγησης αντιγράφων των εγγράφων είτε μέσω της επιτόπιας μελέτης τους στην έδρα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης (ν. 2690/1999, άρ. 5, παρ. 4).
4.Η χορήγηση των εγγράφων ή η αιτιολογημένη απόρριψη του αιτήματος γίνεται εντός των προβλεπόμενων από το ν. 2690/1999 προθεσμιών.

[Τμήμα: ΑΠΥΣΔΕ-ΑΠΥΣΠΕ] - Χορήγηση άδειας ιδιωτικού έργου με αμοιβή

Τμήμα: ΑΠΥΣΠΕ – ΑΠΥΣΔΕ
Ενδιαφέρει: Εκπαιδευτικούς Π/θμιας & Δ/θμιας που υπηρετούν σε ΚΕΔΑΣΥ ή είναι αποσπασμένοι/ες στην Π.Δ.Ε.
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:
1.Αίτηση
2.Βεβαίωση εργοδότη για το αντικείμενο, τις ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης, το ημερήσιο ωράριο και τις αποδοχές
3.Συγκεντρωτικό πίνακα με τα τρέχοντα εγκεκριμένα ιδιωτικά έργα των αιτούντων. 
Περιγραφή Διαδικασίας:
1.Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών στις ΔΠΕ, στις ΔΔΕ και στα ΚΕΔΑΣΥ αρμοδιότητας (οι αποσπασμένοι στην ΠΔΕ υποβάλλουν την αίτηση απευθείας στην Περιφερειακή Διεύθυνση).
2.Εισήγηση των Διευθυντών Εκπαίδευσης ΔΠΕ και ΔΔΕ και του/της Προϊσταμένου/ης του ΚΕΔΑΣΥ.
3.Διαβίβαση της αίτησης, των δικαιολογητικών και της εισήγησης στην Περιφερειακή Διεύθυνση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
4.Γνωμοδότηση του ΑΠΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΔΕ.
5.‘Έκδοση απόφασης του/της Διευθυντή/-ντριας Εκπαίδευσης.
Παρατηρήσεις, Σημειώσεις, Επεξηγήσεις
1.Για την παροχή διδακτικού, ερευνητικού και επιμορφωτικού έργου σε ΑΕΙ, σε ΚΕΔΙΒΙΜ των Πανεπιστημίων και σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, δεν απαιτείται άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, παρά μόνο γνωστοποίηση στην υπηρεσία του/της υπαλλήλου, εφόσον η απασχόληση είναι εκτός εργασιακού ωραρίου (άρ. 127 ν. 4957/2022).
2.Για τα μέλη του Μητρώου κύριου διδακτικού προσωπικού του ΕΚΔΔΑ δεν απαιτείται άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου. Ισχύουν οι ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 50/1997, όπως ισχύει.
3.Για την απασχόληση σε έργα του ΙΕΠ στο πλαίσιο πράξεων των ΕΣΠΑ 2014-2020 2021-2027, καθώς και του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, δεν απαιτείται άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, παρά μόνο γνωστοποίηση στην υπηρεσία του/της υπαλλήλου, εφόσον η απασχόληση είναι εκτός εργασιακού ωραρίου (άρ. 40 ν. 5029/2023).
4.Το ιδιωτικό έργο πρέπει να ξεκινάει μετά τη λήξη του εργασιακού ωραρίου και με τη μεσολάβηση ικανού χρόνου για τη μετάβαση των εκπαιδευτικών.
5.Η αίτηση χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή πρέπει να είναι προγενέστερη της έναρξης του έργου. Αναδρομική χορήγηση της άδειας δεν είναι επιτρεπτή.

Πίνακας Άδειας Άσκησης Ιδιωτικού Έργου.docx
Πίνακας Άδειας Άσκησης Ιδιωτικού Έργου.xlsx

Τέρμα Σισμάνογλου, Κομοτηνή
Τηλέφωνο: 2531083510
Email: pdeamthr@sch.gr